สาธารณสุขกาญจนบุรี แนะประชาชนดูแลสุขภาพในช่วงฤดูฝน

สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี แนะประชาชนดูแลสุขภาพเพื่อป้องกันโรคและภัยสุขภาพในช่วงฤดูฝน ได้แก่ โรคติดต่อทางระบบหายใจ โรคติดต่อที่มียุงเป็นพาหะ โรคติดต่อทางอาหารและน้ำ โรคติดต่ออื่นๆ และภัยสุขภาพ ได้แก่ อุทกภัย อันตรายจากสัตว์มีพิษ เช่น งู ตะขาบ แมงป่อง ภัยจากฟ้าผ่า และอุบัติเหตุทางถนน เป็นต้น
นพ.พนัส โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เปิดเผยว่า ขณะนี้เป็นช่วงฤดูฝน มีฝนตกชุกทั่วไป และบางพื้นที่อาจมีฝนตกหนักได้ การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศเป็นสาเหตุทำให้เกิดโรคหลายชนิดซึ่งสามารถแพร่ระบาดได้ง่ายและรวดเร็ว จากข้อมูลการเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยา 10 อันดับแรกของจังหวัดกาญจนบุรี พบโรคอุจจาระร่วงมากที่สุด รองลงมาคือ ปอดบวม ไข้ไม่ทราบสาเหตุ ตาแดง อาหารเป็นพิษ ไข้หวัดใหญ่อีสุกอีใส โรคจากเพศสัมพันธ์ และไข้เลือดออก (อัตรา 845.77, 138.41, 105.35, 72.5, 68.5, 35.54, 22.13, 20.83, 20.48 และ 4.59 ต่อประชากรแสนคน ตามลำดับ)
Continue reading สาธารณสุขกาญจนบุรี แนะประชาชนดูแลสุขภาพในช่วงฤดูฝน

เฝ้าระวังโรคติดต่อตามแนวชายแดน

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เผยประเทศไทยมีมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อชายแดนอย่างเข้มข้นตามมาตรฐานสากล ทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ เน้นเฝ้าระวังผู้เดินทางเข้าออกระหว่างประเทศในทุกช่องทาง เพื่อป้องกันการแพร่กระจายโรค ซึ่งไข้หวัดใหญ่ช่วงนี้เป็นการเกิดโรคตามฤดูกาล พร้อมขอให้ประชาชนดูแลสุขภาพของตนเองและใช้มาตรการ “ปิด ล้าง เลี่ยง หยุด” เพื่อป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ทุกสายพันธุ์ Continue reading เฝ้าระวังโรคติดต่อตามแนวชายแดน